UDT

W związku z obowiązkiem zgłaszania wózków widłowych do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego* informujemy,
że zostaliśmy przeszkoleni oraz uzyskaliśmy stosowne uprawnienia do napraw i konserwacji wózków widłowych.
Posiadamy uprawnienia SEP w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji elektrycznych wózków widłowych.
Przygotowujemy wózki widłowe do odbioru UDT, a także oferujemy pomoc w kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego (zgłoszenie wózka oraz dalsze reprezentowanie Państwa, aż do uzyskania przez wózek odbioru oraz wpisu do rejestru urządzeń UDT).
Wykonujemy także prace w zakresie odtworzenia i sporządzenia dokumentacji techniczno-ruchowej wózków widłowych.
Kontakt: mgr inż. Łukasz Mazur, tel. 602 111 891.

* Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z 2003r. - Dz. U. nr 28, poz. 240 - wózki podnośnikowe podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Powyższe Rozporządzenie nakłada na użytkowników wózków widłowych obowiązek rejestracji w UDT oraz dokonywania okresowych przeglądów technicznych poprzez uprawnione do tego podmioty.